ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Hạo -1
Nguyễn Phúc Đồng -2
Nguyễn Phúc Mân -3
Nguyễn Phúc Thiển -4
Nguyễn Phúc Dương -5
Đời trước
Vua Gia Long (1)
1802-1819

Vua Gia Long
Đệ Nhất Chánh
Mã số CH1

Đời sau
CHỊ EM GÁI
1- Nguyễn Phúc Ngọc Tú
2- Nguyễn Phúc Ngọc Dư
3- Nguyễn Phúc Ngọc Tuyền
4- Nguyễn Phúc Ngọc Uyển
5- Nguyễn Phúc Ngọc Thục
ANH EM TRAI
Mã số CH1A1 - Nguyễn Phúc Cảnh -1
Nguyễn Phúc Hy -2
Nguyễn PhúcTuần -3
Nguyễn Phúc Đảm (Vua Minh Mạng) -4
Nguyễn Phúc Đài -5
Nguyễn Phúc Bính -6
Nguyễn Phúc Tấn -7
Nguyễn Phúc Phổ -8
Nguyễn Phúc Chẩn -9
Nguyễn Phúc Quản -10
Nguyễn Phúc Cự -11
Nguyễn Phúc Quang -12
Nguyễn Phúc Mão -13
Đời trước
Vua Minh Mạng (2)
1820-1840

Vua Gia Long
Đệ Nhị Chánh
Mã số CH2

Đời sau
CHỊ EM GÁI
1- Nguyễn Phúc Ngọc Châu
2- Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh
3- Nguyễn Phúc Ngọc Anh
4- Nguyễn Phúc Ngọc Trân
5- Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến
6- Nguyễn Phúc Ngọc Ngoạn
7- Nguyễn Phúc Ngọc Nga
8- Nguyễn Phúc Ngọc Cửu
9- Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt
10- Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn
11- Nguyễn Phúc Ngọc Vân
12- Nguyễn Phúc Ngọc Khuê
13- Nguyễn Phúc Ngọc Cơ
14- Nguyễn Phúc Ngọc Thiều
15- Nguyễn Phúc Ngọc Lý
16- Nguyễn Phúc Ngọc Thành
17- Nguyễn Phúc Ngọc Bình
18- Nguyễn Phúc Ngọc Trinh
ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Tuyền (Vua Thiệu Trị) -1
Nguyễn Phúc Chính -2
Nguyễn Phúc Miên Định -3
Nguyễn Phúc Miên Nghi -4
Nguyễn Phúc Miên Hoành -5
Nguyễn Phúc Miên Áo -6
Nguyễn Phúc Miên Tuấn -7
  Nguyễn Phúc Miên Phú -8
 Nguyễn Phúc Miên Thủ -9
Nguyễn Phúc Miên Thẩm -10
Nguyễn Phúc Miên Trinh -11
Nguyễn Phúc Miên Bữu -12
Nguyễn Phúc Miên Trữ -13
Nguyễn Phúc Miên Hưu -14
Nguyễn Phúc Miên Vũ -15
Nguyễn Phúc Miên Tống -16
Nguyễn Phúc Miên Thành -17
Nguyễn Phúc Miên Tế -18
Tảo thương -19
Tảo thương -20
Nguyễn Phúc MiênTuyên -21
Nguyễn Phúc Miên Long -22
Nguyễn Phúc Miên Tịch -23
Tảo thương -24
Tảo thương -25
Nguyễn Phúc Miên Cung -26
Nguyễn Phúc Miên Phụng -27
Nguyễn Phúc Miên Trạch -28
Nguyễn Phúc Miên Liêu -29
Nguyễn Phúc Miên Mật -30
Nguyễn Phúc Miên Lương -31
Nguyễn Phúc Miên Gia -32
Nguyễn Phúc Miên Khoan -33
Nguyễn Phúc Miên Hoan -34
Nguyễn Phúc Miên Túc -35
Nguyễn Phúc Miên Quang -36
Nguyễn Phúc Miên Tuấn -37
Tảo thương -38
Tảo thương -39
Nguyễn Phúc Miên Quạn -40
Nguyễn Phúc Miên Kháp -41
Nguyễn Phúc Miên Tằng -42
Nguyễn Phúc Miên Tĩnh -43
Nguyễn Phúc Miên Thế -44
Nguyễn Phúc Miên Dần -45
Tảo thương -46
Nguyễn Phúc Miên Cự -47
Nguyễn Phúc Miên Ngôn -48
Nguyễn Phúc Miên Sạ -49
Tảo thương -50
Nguyễn Phúc Miên Thanh -51
Nguyễn Phúc Miên Thịnh -52
Nguyễn Phúc Miên Sủng -53
Nguyễn Phúc Miên Ngô -54
Nguyễn Phúc Miên Kiền -55
Nguyễn Phúc Miên Miêu -56
Nguyễn Phúc Miên Lâm -57
Nguyễn Phúc Miên Tiệp -58
Nguyễn Phúc Miên Văn -59
Nguyễn Phúc Miên Uyển -60
Nguyễn Phúc Miên Ôn -61
Nguyễn Phúc Miên Trụ -62
Nguyễn Phúc Miên Khế -63
Nguyễn Phúc Miên Ngụ -64
Nguyễn Phúc Miên Tả -65
Nguyễn Phúc Miên Triện -66
Nguyễn Phúc Miên Thất -67
Nguyễn Phúc Miên Bảo -68
Nguyễn Phúc Miên Khách -69
Nguyễn Phúc Miên Thích -70
Nguyễn Phúc Miên Điều -71
Nguyễn Phúc Miên Hoang -72
Nguyễn Phúc Miên Chí -73
Nguyễn Phúc Miên Thần -74
Nguyễn Phúc Miên Kỳ -75
Nguyễn Phúc Miên Bàng -76
Nguyễn Phúc Miên Sách -77
Nguyễn Phúc Miên Lịch -78
Đời trước
Vua Thiệu Trị (3)
1841-1843
Vua Gia Long
(Nguyễn Phúc Miên Tông)

Đệ Tam Chánh
Mã số CH3

Đời sau
CHỊ EM GÁI
1- Nguyễn Phúc Ngoc Tông
2- Nguyễn Phúc  Khuê Gia
3- Nguyễn Phúc Uyển Diễm
4- Nguyễn Phúc Lương Đức
5- Nguyễn Phúc Quang Tĩnh
6- Nguyễn Phúc Hòa Thục
7- Nguyễn Phúc Trinh Đức
8- Nguyễn Phúc Như Thuận
9- Nguyễn Phúc Nhu Thục
10- Nguyễn Phúc Đoan Thuận
11- Nguyễn Phúc Đoan Trinh
12- Nguyễn Phúc Vĩnh Gia
13- Nguyễn Phúc Đoan Thận
14- Nguyễn Phúc Nhân Thân
15- Nguyễn Phúc Gia Trinh
16- Nguyễn Phúc  Gia Tiết
17- Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
18- Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh
19- Tảo thương
20- Nguyễn Phúc Thục Thận
21- Nguyễn Phúc Thục Tịnh
22- Nguyễn Phúc Trang Tịnh
23- Nguyễn Phúc Trang Nhân
24- Nguyễn Phúc Gia Thụy
25- Nguyễn Phúc Trinh Nhân
26- Nguyễn Phúc Trinh Nhân
27- Nguyễn Phúc Tường Hóa
28- Nguyễn Phúc Tường Tĩnh
29- Nguyễn Phúc Nhân Thục
30- Nguyễn Phúc Nhân Trinh
31- Nguyễn Phúc Thụy Thân
32- Nguyễn Phúc Thụy Thục
33- Tảo thương
34- Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa
35- Tảo thương
36- Nguyễn Phúc Lương Trinh
37- Nguyễn Phúc Gia Trang
38- Nguyễn Phúc Gia Tĩnh
39- Nguyễn Phúc Thục Tuệ
40- Nguyễn Phúc Nhân Tĩnh
41- Nguyễn Phúc Nhân An
42- Nguyễn Phúc  Tĩnh An
43- Nguyễn Phúc Thục Tư
44- Nguyễn Phúc Nhu Nghi
45- Tảo thương
46- Nguyễn Phúc Phương Trinh
ANH EM TRAI
Nguyễn Phúc Hồng Bảo -1
Nguyễn Phúc Thì (Vua Tự Đức) -2
Nguyễn Phúc Hồng Phò -3
CH3A4 Nguyễn Phúc Hồng Y -4
Nguyễn Phúc Hồng Kiệm -5
Nguyễn Phúc Hồng Tố -6
Nguyễn Phúc Hồng Phi -7
Nguyễn Phúc Hồng Hưu -8
Nguyễn Phúc Hồng Kháng -9
Nguyễn Phúc Hồng Kiện -10
Nguyễn Phúc Hồng Thiệu -11
Nguyễn Phúc Hồng Truyền -12
Nguyễn Phúc Hồng Đăng -13
Nguyễn Phúc Hồng Tham -14
Nguyễn Phúc Hồng Trước -15
Nguyễn Phúc Hồng Nghi -16
Nguyễn Phúc Hồng Thị -17
Nguyễn Phúc Hồng Tiệp -18
Tảo thương -19
Nguyễn Phúc Hồng Thụ -20
Nguyễn Phúc Hồng Kỳ -21
Nguyễn Phúc Hồng Tứ -22
Nguyễn Phúc Hồng Đình -23
Tảo thương -24
Nguyễn Phúc Hồng Diêu -25
CH3A26 Nguyễn Phúc Hồng Cai -26
Tảo thương -27
Nguyễn Phúc Hồng Nghê -28
CH4B Vua Hiệp Hòa (6) Nguyễn Phúc Hồng Dật -29
Đời trước
Vua Tự Đức (4)
1847-1883
Vua Gia Long
(Nguyễn Phúc Hồng Nhậm)

Đệ Tứ Chánh
Mã số CH4

Đời sau
Vua Hiệp Hòa (6)

(30/7 - 29/11/1883)
Án VNQA

Huý: Nguyễn Phúc Hồng Dật 

Đệ Tứ Chánh B
Mã số CH4B

CHỊ EM GÁI
1- Nguyễn Phúc Tĩnh Hảo
2- Nguyễn Phúc Nhân Yên
3- Nguyễn Phúc Uyên Ý
4- Nguyễn Phúc Huy Nhu
5- Nguyễn Phúc Thủy Diêu
6- Nguyễn Phúc Phương Nghiên
7- Nguyễn Phúc Ái Chân
8- Nguyễn Phúc Nhã Viện
9- Nguyễn Phúc Thanh Để
10- Nguyễn Phúc Thục Nghiên
11- Nguyễn Phúc Sinh Đình
12- Tảo thương
13- Nguyễn Phúc Ủy Thanh
14- Tảo thương
15- Nguyễn Phúc Lê Nhàn
16- Nguyễn Phúc Trang Ly
17 Nguyễn Phúc Đoan Cẩn
18- Nguyễn Phúc Đôn Trinh
19- Nguyễn Phúc Liên Diệu
20- Nguyễn Phúc Uyên Như
21- Nguyễn Phúc Thanh Cát
22- Nguyễn Phúc Nhàn Nhã
23- Nguyễn Phúc Thân Huy
24- Nguyễn Phúc Ý Phương
25- Nguyễn Phúc Trinh Huy
26- Nguyễn Phúc Lương Huy
27- Nguyễn Phúc Đoan Lương
28- Nguyễn Phúc Trang Nhã
29- Nguyễn Phúc Thục Trang
30- Nguyễn Phúc Phương Thanh
31- Nguyễn Phúc Nhàn Đức
32- Nguyễn Phúc Minh Tư
33- Nguyễn Phúc Diễm Uyên
34- Nguyễn Phúc Phúc Huy
35- Nguyễn Phúc Gia Phúc
CH3A4 Nguyễn Phúc Hồng Y
Vua Dục Đức (5)
1883

Vua Dục Đức
Đệ Ngũ Chánh
Mã số CH5
CH3A26 Nguyễn Phúc Hồng Cai
Vua Đồng Khánh (9)
1885-1889
Vua Gia Long

Đệ Lục Chánh
Mã số CH6
CH3A26 Nguyễn Phúc Hồng Cai
Vua Hàm Nghi (8)
1884-1885
Án VNQA

Nguyễn Phúc Minh
(Nguyễn Phúc Ưng Lịch)
CH3A26 Nguyễn Phúc Hồng Cai
Vua Kiến Phước (7)
1883-1884
Án VNQA

Giản Tông Nghị Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Hạo
(Nguyễn Phúc Ưng Đăng)
Vua Thành Thái (10)
1889-1907
Án VNQA
Hoài Trạch Công
Nguyễn Phúc Chiêu
Vua Khải Định (12)
1916-1925
Án VNQA
Hoằng Tông Tuyên Hoàng Đế
Nguyễn Phúc Tuấn
 
Vua Duy Tân (11)
1907-1916
Án VNQA
Nguyễn Phúc Hoàng
(Nguyễn Phúc Vĩnh San)
Vua Bảo Đại (13)
1926-1945
Án VNQA
Nguyễn Phúc Thiển
(Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy)
 
     

Top Lên đầu trang