HÌNH ẢNH (Tổ tiên ông bà anh chị em đã mất)
Đế hệ thi Ghi Chú Đế hệ thi Ghi Chú Đế hệ thi Ghi Chú
Hường Chưa cos1 ảnh
Ngài Hường Diêu (Hoàng tử thứ 25)
22/5 Kỷ Tỵ - 3/6 Kỷ Sửu
Bà Nguyễn Đình Thị Đoan

Ưng  ôn Cố Ưng Canh

Ngài

Ưng Canh

Vĩnh
    Ông Vĩnh Bội
Ông Vĩnh Bội
Kiểm lể, Bộ Lễ 1945
(1917 - 1989)
     
Ưng Chưa cos1 ảnh

Ngài

Ưng Ngẫu

Bủu Ông Bửu Lai
Ông Bửu Lai  
Vĩnh  Bà Nguyễn Thị Tề
Bà Nguyễn Thị Tề
(1917 - 1967)
Ưng  Bà cố
Bà Cố, phương danh Tống Thị Quỳnh
Bủu  Bà CTTN Mạnh Đông 
Bà CTTN Mạnh Đông
Vĩnh  Ông Vĩnh Huy
Ông V4inh Huy
Bủu Ôn Nội
Ôn Nội, phương danh Bửu Gia,
Tham tri bộ Lễ
(1887 - 1976)
Bủu  Bà Phan Thị Uyển 
Bà Phan Thị Uyển
Bảo   Chị Nguyễn Thị Minh Tâm
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm
phu nhân anh Bảo Trâm
Bủu  Bà Nội
Bà Nội, phương danh Huỳnh Thị Ứng 
Bủu  Bà Vương Thị Ngọc Tĩnh
Bà Vương Thị Ngọc Tĩnh
Bảo  Anh Bảo Trân
Anh Bảo Trâm 
Bủu  Bà Nội (chú Vĩnh Phúc)
Bà Nội, (chú Vĩnh Phúc) 
Phương danh: Nguyễn Thị Liên Hương