Trai PHÒNG PHÚ LƯƠNG CÔNG
HOÀNG TỬ THỨ 25 VUA THIỆU TRỊ
Lưu trữ: Video - Hình ảnh tư liệu của gia đình
(Đề nghị không trích dẫn sao chép nếu không được sự đồng ý của chúng tôi)
Phai