Trai Nguyễn Phước Tộc tôn phả
SƠ ĐỒ GIA PHẢ
PHÒNG PHÚ LƯƠNG CÔNG

HOÀNG TỬ THỨ 25 VUA THIỆU TRỊ
Lưu trữ: Home - Video - Hình ảnh - Thơ Văn tư liệu của gia đình
(Khi trích dẫn sao chép vui lòng ghi rõ Nguyễn Phúc Tộc Tôn Phả)
Phai
  Vua Minh Mang
Vua Minh Mạng
 
  Bài đế hệ thi  
 

Vua Thiệu Trị 

(1807-1847)

Bà Nguyễn Đức Thị Huyên (1816-1892)

Vua Thiệu Trị

 
 
HỒNG
1n
Nguyễn Phước Thể Nhi
(
Công chúa thứ 18)
1
Ngài Hường Diêu (Hoàng tử thứ 25)
22/5 Kỷ Tỵ - 3/6 Kỷ Sửu
Bà Nguyễn Đình Thị Đoan
 
ƯNG
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10

Ngài

Ưng Ngẫu

Ngài

Ưng Tịch

Ngài

Ưng Canh

Ngài

Ưng Vân

Ngài

Ưng Hiệp


Cung Ngôn


Tục Huấn

Ôn Ôn

Bội Huyền


Lệ Chất

BỦU
Con Ngài Ưng Ngẫu Con Ngài Ưng Tịch Con Ngài Ưng Canh Con Ngài Ưng Hiệp
1-1-1 1-1-2 1-1-3
Bửu Tích Bửu Gia Bửu Trỹ
1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4
Bửu Di Bửu Sừ Bửu ... Bửu Thiết
1-3-1 1-3-2 1-3-3 1-3-4 1-3-5
Bửu Lai Mạnh Đông Bửu Toàn Bửu Cự Bửu Thuận
1-5-1
Bửu Kỳ
VĨNH
Ông
Bửu Tích
Vô tự
Con Ông Bửu Gia
1-1-2-1
Vĩnh Bội
1-1-2-2
CTTN Hảo Thiện (c)
1-1-2-3 Vĩnh Xứng (c)
1-1-2-4
Vĩnh Phúc
1-1-2-5
Vĩnh Đàm (c)
Con Ông Bửu Trỹ
1-1-3-1
Vĩnh Đề
1-1-3-2
Vĩnh Khuê
1-1-3-3 CTTN Hảo Văn
1-1-3-4 CTTN Như Trung
1-1-3-5 CTTN Như Duyên
1-1-3-6 CTTN Như Yến
1-1-3-7 CTTN Bạch Nhạn
Con Ông Bửu Di
1-2-1-1
Vĩnh Luân
1-2-1-2
Vĩnh Huy
1-2-1-3 CTTN Thị Hiếu
1-2-1-4 CTTN Thị Hồng
1-2-1-5 CTTN Thị Xuyến
1-2-1-6 Vĩnh Lợi
1-2-1-7 Vĩnh ...
1-2-1-8 CTTN Như Xuân
1-2-1-9 CTTN Thị Hạnh
1-2-1-10 CTTN Thị Thừa
1-2-1-11 Vĩnh Quyền
Ông
Bửu Sự
Vô tự
Ông
Bửu ...
Mất sớm
Ông
Bửu Thiết

Vô tự
Con Ông Bửu Lai
1-3-1-1
Vĩnh Hội
1-3-1-2
Vĩnh Tri
1-3-1-3
CTTN Như Nghĩa
1-3-1-4 Vĩnh Lộc
1-3-1-5 CTTN Như Xuân
1-3-1-6 CTTN Như Ý
1-3-1-7 CTTN Như Ngọc
1-3-1-8 Vĩnh Quảng
1-3-1-9 CTTN Như Hoa
1-3-1-10 CTTN Như Huyền
  Con Bà
CTTN
Mạnh Đông

1-3-2-1
1-3-2-2

2-
Ông
Bửu Toàn

Vô tự
Ông
Bửu Cự

Vô tự
Ông
Bửu Thuận

Vô tự
Ông
Bửu Kỳ

Vô tự
BẢO
Con Ông Vĩnh Bội
1-1-2-1-1
Bảo Phái
1-1-2-1-2
Bảo Trâm
1-1-2-1-3 Bảo An
1-1-2-1-4 CHTN Bích Hà
1-1-2-1-5
Bảo Vinh (c)
1-1-2-1-6 CHTN Hồng Sơn
1-1-2-1-7 Bảo Trân (c)
1-1-2-1-8 CHTN Thanh Tâm
1-1-2-1-9 Bảo Kỳ

1-1-2-1-10 Bảo Chương
Con Ông Vĩnh Phúc
1-1-2-4-1 Bảo Thọ
1-1-2-4-2 CHTN Như Đào
1-1-2-4-3 Bảo Thuận
1-1-2-4-4 Bảo Thành
1-1-2-4-5 Bảo Thể (c)
1-1-2-4-6 Bảo Hùng
1-1-2-4-7
Bảo Dũng
1-1-2-4-8
CHTN Hồng Sương
Con Ông Vĩnh Đề
1-1-3-1-1 Bảo Phi
1-1-3-1-2
Bảo Cự
Con Ông Vĩnh Huy
1-2-1-2-1 CHTN Như Hảo
1-2-1-2-2 CHTN Hồng Nam
1-2-1-2-3 CHTN Như Tuyết
1-2-1-2-4 CHTN Như Phương
1-2-1-2-5 Bảo Lực
1-2-1-2-6 CHTN Như Đào
1-2-1-2-7 CHTN Như Lý
1-2-1-2-8 Bảo Giang
Con Ông Vĩnh Lợi
1-2-1-6-1 ???
1-2-1-6-2 ???
Con Ông Vĩnh Quyền
1-2-1-11-1 CHTNHồng Vân
1-2-1-11-2 CHTN Hồng Linh
1-2-1-11-3 Bảo Hoàng
Con Ông Vĩnh Hội
1-3-1-1-1 CHTN Dạ Thảo
1-3-1-1-2 Bảo Hoằng
1-3-1-1-3 CHTN Sương Thảo
1-3-1-1-4 Bảo Giang
1-3-1-1-5 CHTN Phương Thảo
1-3-1-1-6 Bảo Dài
1-3-1-1-7 CHTN Cam Thảo
1-3-1-1-8 Bảo Kính
Con Ông Vĩnh Tri
1-3-1-2-1 CHTN Diệu Hương
1-3-1-2-2 Bảo Trọng
1-3-1-2-3 Bảo Thắng
1-3-1-2-4 CHTN Diệu Nga
1-3-1-2-5 CHTN Diệu Minh
1-3-1-2-6 Bảo Khánh
1-3-1-2-7 Bảo Trung
Con Ông Vĩnh Quãng
1-3-1-8-1 CHTN Bích Quyên
1-3-1-8-2 Bảo Kha
QUÝ
Con Ông Bảo Phái
1-1-2-1-1-1
CHTN Hồng Hoa
1-1-2-1-1-2
Nguyễn Phước Quý Phụng
Con Ông Bảo Trâm
1-1-2-1-2-1
Nguyễn Phước Quý Tân
1-1-2-1-2-2 Nguyễn Phước Quý Tường
1-1-2-1-2-3 Nguyễn Phước Tường Vy
Con Ông Bảo An
1-1-2-1-3-1
CHTN Ái Trinh
1-1-2-1-3-2
CHTN Ái Khanh
1-1-2-1-3-3
Quý Ân
1-1-2-1-3-4
Quý Ái
Con Ông Bảo Kỳ
1-1-2-1-9-1
Nguyễn Phước Thuỳ Trang
1-1-2-1-9-2
Nguyễn Phước Quý Tự
1-1-2-1-9-3 Nguyễn Phước Quý Tài
Con Ông Bảo Chương
1-1-2-1-10-1
????
1-1-2-1-10-2
????
Con Ông Bảo Thọ
1-1-2-4-1-1 Nguyễn Phước Quý Phương
1-1-2-4-1-2 Tôn Nữ ... Hiền
1-1-2-4-1-3 Nguyễn Phước Quý Phi

Con Ông Bảo Thuận
1-1-2-4-3-1 Tôn Nữ .... Hiền
1-1-2-4-3-2 Tôn Nữ .... Thảo

1-1-2-4-3-3
???
Con Ông Bảo Thành
1-1-2-4-4-1 Tôn Nữ .... (c)
Con Ông Bảo Hùng
1-1-2-4-6-1
Quý Hưng
1-1-2-4-6-2 Tôn Nữ Như Huệ
Con Ông Bảo Dũng
1-1-2-4-7-1 ????
Con Ông Bảo Phi
1-1-3-1-1-1
Nguyễn Phước Quý Hùng
1-1-3-1-1
-2 Nguyễn Phước Tường Vy
1-1-3-1-1
-3 Nguyễn Phước Tường Vân
Con Ông Bảo Cự
1-1-3-1-2-1
Bảo Phạm Tiêu Giao
1-1-3-1-2
-2 Bảo Phạm Trường Sơn
Con Ông Bảo Lực
1-2-1-2-5-1
Con Ông Bảo Giang
1-2-1-2-8-1
Con Ông Bảo Trọng
1-3-1-2-7-1
Con Ông Bảo Thắng
1-3-1-2-3-1
Con Ông Bảo Khánh
1-3-1-2-6-1
Con Ông Bảo Trung
1-3-1-2-7-1
Con Ông Bảo Hoằng
11-2-1-11-3-1
Con Ông Bảo Quang
Con Ông Bảo Đài
1-
Con Ông Bảo Kính
1-
   
ĐỊNH
Con Ông Nguyễn Phước Quý Tân
1-1-2-1-2-1-1

Con Bà Nguyễn Phước Tường Vy
1-1-2-1-2-1-2

Con Ông Nguyễn Phước Quý Tường
1-1-2-1-2-1-3

 
Con Bà CHTN Ái Trinh
1-1-2-1-3-1-1
Con Bà CHTN Ái Khanh
1-1-2-1-3-2-1

Con Ông Quý Ân
1-1-2-1-3-3-1
Quý Nguyễn Phước Định Quân
1-1-2-1-3-3-2 Quý Công Huyền Tôn Nữ Cúc Lam
Con Ông Quý Ái
1-1-2-1-3-4-1
Con Bà Nguyễn Phước Thùy Trang
1-1-2-1-9-1-1
Nguyễn Huy Dũng (2012)
1-1-2-1-9-1-2
Nguyễn Thùy Dương
(2014)
Con Ông Nguyễn Phước Quý Tự
1-1-2-1-9-2-1
Nguyễn Phước Định Thành (2015)
1-1-2-1-9-2-2
Nguyễn Phước Định Toàn
(2017)
 

GHI CHÚ: Từ Vua Gia Long đến Ngài Phú Lương Công là đời thứ 4. Đây là Sơ đồ Phòng Phú Lương Công, Đệ Tam Chánh Hệ, Hoàng tử thứ 25 Vua Thiệu Trị, do vậy Số 1 là Đời Ngài Phú Lương Công, Các số sau là thứ tự của người con, Dãy có 2 số là Đời thứ 2, 3 số đời thứ 3 v.v..